Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Internetowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-29.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-04-21.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie znajdują się skany i zdjęcia JPG., które nie są opisane tak by mogły zostać przeczytane przez systemy wspomagające.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-07.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marcin Janik, osirniemodlin@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 3070602. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-100 Niemodlin, ul. Reymonta 11
Tel.: +48773070602
E-mail:
Strona internetowa: osir-niemodlin.pl

Dostępność architektoniczna

Dysponujemy 4 obiektami sportowymi w skład których wchodzą:

  • Hala widowiskowo - sportowa znajdująca się w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11. Budynek hali i jego otoczenie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przylegającym do hali znajdują się, miejsca dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne z parkingu do hali posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w części parterowej budynku znajdują, miejsca na widowni dla osób niepełnosprawnych, oraz  toalety i łaźnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
  • Stadion Miejski w Niemodlinie znajdujący się przy ul. Sportowej 1. Stadionu Miejskiego i jego otoczenie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przylegającym do obiektu znajdują się, miejsca dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne z parkingu na stadion posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych, w części parterowej budynku znajdują, wydzielone miejsca na widowni dla osób niepełnosprawnych, oraz  toalety i łaźnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
  • Boisko Orlik 2012 znajdujące się przy ul. Reymonta 9. Przy Orliku  w jego bezpośrednim sąsiedztwie  znajduje się parking przystosowany dla osób niepełnosprawnych, do boiska, prowadzą ciągi komunikacyjne wraz z  podjazdami dla osób niepełnosprawnych, w budynku kontenerowym znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, i wyznaczone są miejsca na widowni dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
  • Basen rekreacyjno - sportowy znajdujący się w Niemodlinie przy ul. Daszyńskiego. Basen to stara budowla wykonana w 1934 roku, w części przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Chodniki  komunikacyjne przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, do basenu przylega parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.