Linki
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie basen 2023

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na :

 „Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym w Niemodlinie ul. Daszyńskiego 8 w sezonie letnim 2023”.

1. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe:  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddz. w Niemodlinie
Nr konta bankowego:  71 8890 0001 0008 7258 2000 0002 NIP: 9910482101 ,      REGON: 160384657
Dokładny adres do korespondencji: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11 49-100 Niemodlin
Telefon 77 3070602 do korespondencji w sprawie zamówienia mail:  osirniemodlin@wp.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.osir-niemodlin.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 „Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym w Niemodlinie ul. Daszyńskiego 17 w sezonie letnim 2023”. Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenie odkrytym w Niemodlinie przy ul. Daszyńskiego 8         Sezon basenowy 15.07. – 31.08.2023

 Obiekt składa się z 2 niecek basenowych :

1. Basen pływacki o wymiarach 100x40 m,

2. Basen rekreacyjny /kształt owalny/ - brodzik dla dzieci.

Do podstawowych obowiązków ratowników należy:

a) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania

pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,

c) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,

d) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,

e) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu
(np. granicy strefy dla umiejących pływać),

f) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu,

g) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych),

h) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby -przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,

i) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,

j) bieżące prowadzenie dziennika pracy.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest

Dyrektor OSiR Pan Krzysztof Kubiak Tel.668855115.

3. OFERTY

Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi  następujące dokumenty:

a) Koncepcje wykonania usługi,

b) Ofertę z podaną ceną wykonania usługi. 

Ofertę należy umieścić w  zapieczętowanym  opakowaniu (np. koperta)  oznaczonym napisem: „Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym w Niemodlinie ul. Daszyńskiego 8 w sezonie letnim 2023”.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w  Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Sportowa 1,49-100 Niemodlin      w godz. urzędowania tj. 8.00-15.00 do dnia 19.06.2023.   .

Wybór Oferenta

Cena oferty wskazana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Przy wyliczaniu ceny oferty należy uwzględnić polisę OC na czas wykonywania ewentualnej          umowy.

Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę wykonania całej usługi  i spełni oczekiwania zamawiającego.

4. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Po otwarciu ofert  zamawiający  zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem
do zawarcia i podpisania przez niego umowy. 

Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę  po zawiadomieniu
o wyborze Wykonawcy.

 Dyrektor OSiR

 Krzysztof Kubiak.

Administrator Marcin Janik. 

 


Data publikacji: 14-06-2023 09:21
Opublikował: Marcin Janik
Data modyfikacji: 14-06-2023 09:40
Modyfikował: Marcin Janik